رسانه

مراحل ساخت پروژه درمانگاه عجب شیر توسط شرکت سازه های آبی

انتقال آب از سد گلال به پتروشیمی ایلام توسط شرکت سازه های آبی (EPC)

مراحل ساخت پروژه تصفیه خانه سوم آب شرب مشهد توسط شرکت سازه های آبی

پروژه تصفیه خانه شهر بیرجند(طراح،اجرا،نصب و راه اندازی: شرکت سازه های آبی

پروژه تصفیه خانه شهر بیرجند(طراح،اجرا،نصب و راه اندازی: شرکت سازه های آبی

ساخت TBM1400 توسط شرکت سازه های آبی و شرکت تونل ساز ماشین


افتتاح پروژه تصفیه خانه شهر بیرجند توسط ریاست محترم جمهور