چشم انداز و ماموریت

چشم انداز

تبدیل شدن به شرکتی فعال در حوزه صنعت احداث در کلیه زمینه های تخصصی

قرار گرفتن در زمره برترین شرکت های ساختمانی کشور و منطقه و در مقیاس استانداردهای بین المللی، با تمرکز بر توسعه پایدار 

مأموریت

تدوین استراتژی های متناسب در جهت نیل به اهداف شرکت در بهترین زمان ممکن با بکارگیری تیم متخصص ملی و بین المللی

استفاده از تکنولوژی های نوین، دانش فنی روز و تجربه در راستای ایجاد اشتغال

انجام پروژه ها در سطح عالی استانداردهای بین المللی