میکروتونلینگ

میکروتونلینگ خط انتقال فاضلاب گلستان (پونک)

شرح پروژه :

  • اجرای عملیات میکروتونلینگ برای انتقال فاضلاب از خط انتقال خیابان گلستان (پونک) به تصفیه خانه شهرک قدس
  • احجام عمده: اجرای ¾ کیلومتر خط لوله از جنس بتن پلیمری و پلی اتیلن با قطرهای 1000 و 1200 میلیمتر

اجرای لوله رانی (میکروتونلینگ) محدوده جنوب و مرکزی تهران

شرح پروژه :

  • اجرای خطوط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب تهران به قطر 1200 و 1600 میلیمتر و بطول کلی 4075 متر از جنس بتن پلیمر و با روش لوله رانی (میکروتونلینگ) همراه با ساخت آدمرو و ابنیه های شبکه جمع آوری فاضلاب در خیابان های محدوده پانزده خرداد (صوراسرافیل-ناصرخسرو-پانزده خرداد) و سوئیچ شوش (شوش- دشتبان زاده- جندقی نبش فدائیان) و محدوده مرکزی (مصطفی خمینی- صاحب جمع) می باشد.
  • کارفرما: شرکت فاضلاب تهران

عملیات اجرایی احداث آدم روها و فاضلاب رو 1200 و 1400 میلیمتر به روش لوله رانی منطقه 21 شهرداری تهران

شرح پروژه :

  • این پروژه به متراژ 4985 متر لوله رانی به قطرهای 1200 و 1400 میلیمتر به همراه 622 متر لوله رانی به روش سنتی می باشد.
  • کارفرما : شرکت فاضلاب تهران