میکروتونلینگ

اجرای عملیات شبکه اصلی جمع آوری فاضلاب (میکروتونلینگ) از پونک به تصفیه خانه فاضلاب شهرک غرب تهران به همراه ساخت آدم رو و ابنیه های شبکه جمع آوری فاضلاب ( P C )

کارفرما: شرکت فاضلاب تهران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور آب سازه فاضلاب

شرح پروژه :                                              

  • اجرای عملیات لوله گذاری به روش لوله رانی با لوله بتن پلیمر مخصوص لوله رانی به قطر 1200 میلی متر به طول 3500 متر همراه با ساخت منهول و شفت های آدم رو و ابنیه های شبکه جمع آوری فاضلاب
  • اجرای عملیات لوله رانی به روش تونل سنتی (نقبی) به قطر 1000 میلی متر به طول 800 متر با ساخت منهول و شفت های آدم رو و ابنیه های شبکه جمع آوری فاضلاب
  • اجرای عملیات پایپ جکینگ به قطر 1200 میلی متر به طول 1000 متر طول

اجرای لوله رانی (میکروتونلینگ) محدوده جنوب و مرکزی تهران( P C )

کارفرما: شرکت فاضلاب تهران

مشاور: شرکت مهندسین مشاور پارس کنسولت

شرح پروژه :

  • اجرای عملیات لوله گذاری به روش لوله رانی با لوله بتن پلیمر مخصوص لوله رانی به قطر های 1200 و 1600 میلی متر به طول 5000 متر همراه با ساخت منهول و شفت های آدم رو و ابنیه های شبکه جمع آوری فاضلاب

عملیات اجرایی احداث آدم روها و فاضلاب رو 1200 و 1400 میلیمتر به روش لوله رانی منطقه 21 شهرداری تهران( P C )

کارفرما : شرکت فاضلاب تهران

مشاور : شرکت مهندسین مشاور آب سازه فاضلاب

شرح پروژه :

  • اجرای عملیات لوله گذاری به روش لوله رانی با لوله بتن پلیمر مخصوص لوله رانی به قطر های 1200 و 1400 میلی متر به طول 4950 متر طول همراه با ساخت منهول و شفت های آدم رو و ابنیه های شبکه جمع آوری فاضلاب
  • اجرای عملیات لوله گذاری به روش تونل سنتی (نقبی) با اقطار 250 الی 1000 میلی متر به طول 600 متر طول
  • همراه با ساخت منهول و شفت های آدم رو و ابنیه های شبکه جمع آوری فاضلاب