بهره برداری

نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه آب ششم تهران

محل اجرا : تهران

کارفرما : شرکت آب منطقه ای تهران

بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه آب ابهر و خرمدره

محل اجرا : ابهر

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب  زنجان


بهره برداری و نگهداری از سامانه انتقال آب از سد شهدای ایلام (گلال) به شرکت پتروشیمی ایلام

محل اجرا : ایلام

کارفرما : شرکت پتروشیمی ایلام

بهره برداری و نگهداری از خط انتقال فاضلاب به قطر 1200 میلیمترو تصفیه خانه فاضلاب بیرجند

محل اجرا : بیرجند

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی        


راهبردی آزمایشی خط انتقال آب و مخازن 3و4و5 و سیستم حفاظت کاتدیک آبرسانی از سد کمال صالح به اراک

محل اجرا : اراک

کارفرما : شرکت آب منطقه ای استان مرکزی

بهره برداری و نگهداری حفاظت تعمیرات بدنه و محدوده سد تأسیسات خط انتقال تصفیه خانه پیش تصفیه تلمبه خانه ها و مخازن آبرسانی کمال صالح

محل اجرا : اراک

کارفرما : شرکت آب منطقه ای استان مرکزی


بهره برداری و نگهداری خط انتقال (25 کیلومتر) و تصفیه خانه آب ساری (طرح آبرسانی به ساری از سد شهید رجایی)

محل اجرا : ساری

کارفرما : شرکت آب منطقه ای  مازندران

بهره برداری  و راهبری و نگهداری تصفیه خانه سوم آب مشهد

محل اجرا : مشهد

کارفرما : آب منطقه ای خراسان رضوی