آب و فاضلاب

شرکت سازه های آبی در طول مدت فعالیت خود در بخش آب، موفق به انجام پروژه های مختلفی در حوزه های تصفیه خانه آب ، خطوط انتقال و هدایت آب و فاضلاب، سد و دیگر زمینه های مرتبط شده است که به تفکیک پروژه های هر بخش، در قسمت مربوطه،  به آن اشاره شده است.