آب شیرین کن

آب شیرین کن جزیره کیش

کارفرما :

مشاور :

شرح پروژه : 

پروژه بصورت  EPC/ Turnkey  و با مشارکت شرکت های Uniha  (اتریش) و زاگ شیمی اجراء گردید.

این سیستم برای اولین بار در ایران توسط این مشارکت طراحی و اجراء گردید که شامل موارد زیر میباشد :

سه دستگاه آب شیرین کن با ورودی آب دریا هر یک به ظرفیت  1000 متر مکعب در شبانه روز

ظرفیت تصفیه خانه  3000 متر مکعب در روز

سیستم اصلی تصفیه خانه: اسمز معکوس