آب شیرین کن

آب شیرین کن جزیره کیش

شرح پروژه : 

  • پروژه بصورت  EPC/ Turnkey  و با مشارکت شرکت های Uniha  (اتریش) و زاگ شیمی اجراء گردید.
  • این سیستم برای اولین بار در ایران توسط این مشارکت طراحی و اجراء گردید که شامل موارد زیر میباشد :
  • سه دستگاه آب شیرین کن با ورودی آب دریا هر یک به ظرفیت  1000 متر مکعب در شبانه روز
  • ظرفیت تصفیه خانه  3000 متر مکعب در روز
  • سیستم اصلی تصفیه خانه: اسمز معکوس