آبیاری و زهکشی

اجرای کانال ها و تاسیسات اولویت اول اجرایی طرح جمع آوری و هدایت آب های سطحی منطقه سیاحتی کیش

شرح پروژه :

  • اجرای کانال های جمع آوری آب و رواناب
  • اجرای سیستم های جذبی ذخیره رواناب
  • تهیه و خرید تجهیزات
  • کارفرما : شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

طرح تامین آب کشاورزی دشت گلفرج از رود ارس

شرح پروژه :

  • احداث آبگیر، حوضچه های رسوب گیر، ایستگاه پمپاژ، جاده دسترسی و خطوط انتقال
  • کارفرما : آب منطقه ای آذربایجان شرقی