آبیاری و زهکشی

اجرای کانال ها و تاسیسات اولویت اول اجرایی طرح جمع آوری و هدایت آب های سطحی منطقه سیاحتی کیش

کارفرما : شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

مشاور : شرکت مهندسین مشاور ری آب

شرح پروژه :

اجرای کانال های جمع آوری آب و رواناب

اجرای سیستم های جذبی ذخیره رواناب

تهیه و خرید تجهیزات


طرح تامین آب کشاورزی دشت گلفرج از رود ارس

  کارفرما : آب منطقه ای آذربایجان شرقی

   شرح پروژه :

   احداث آبگیر، حوضچه های رسوب گیر، ایستگاه پمپاژ، جاده دسترسی و خطوط انتقال